Fornlämningar vid Lofssjöns stränder

(citat ur boken ”Lofsdalen”)

  • Året är 1933 och männen i byn är samlade för att reparera en flottningsdamm vid ”ose”, nuvarande Dammkojan, Sömlingån. Vid grävningsarbetet upptäcker O. S. Högström något som visar sig vara en stenyxa.
  • Under 1940-talet träffar Jonas Kalsa Östman på en dubbeleggad stenyxa med skafthål, när han plöjer på sin fastighet i Kvarnänget. Samma årtionde vill det sig inte sämre än att brodern Johan på Västvallen, fångar upp en slipad flintyxa ur jorden. På Sörvallens fäbod påträffas också vid plöjning, en stenklubba med skaftränna…….
  • 1956 står Lofsdalen inför en stor, genomgripande händelse som för all framtid ska förändra utseendet, och delvis skölja bort spåren av årtusendens minnen.  Sjön ska regleras och vid en inventering finner man spåren efter flera stenåldersboplatser.  Om fornlämning Nr. 1 står att läsa i Riksantikvariets rapport; ……… ”Stå-boplats, synlig utsträckning 65 meter längs stranden, 5-25 meter ut från det nuvarande strandhaket. På strandplanen är skörbränd sten……”                               Fynden  består till övervägande del av skrapor och fragmentariska pilspetsar, en härd och en kokgrop. Området är täckt av ett 8-15 cm. tjockt lager, skörbränd sten.    Fornlämning Nr. 44 …… ” Fångstgropssystem, 150 meter lång……. bestående av 5 fångstgropar belägna på 5-60 meters avstånd. Dessa är 2.5 meter i diameter, och 0,6-0,8 meter djup. En grop är oval och har antydan till botteplan….. Groparna har helt eller delvis vall kring kanten……” Är detta spåren av en stenålderskultur knuten till älv- och sjöstränder, där boplatsfynden är några av många lägerplatser i ett vidsträckt område, som nyttjades av de första härjedalingarna, för vilka jakt och fiske var ett livsvillkor?
  • 1974 gjordes ett boplatsfynd på ett område, sedan gammalt kallat Gammelvôll’n utmed ursprungliga fåran av Sömlingån. Fornlämning Nr. 40 …….. ” Boplats 70 x 40 meter …….. Inom området finns skärvstensvallar, skärvstenshögar och härdar. Hela området har varit övertorvat. Vid de tillfällen då vatteståndet i Lofssjön når övre dämningsgränsen är emellertid holmen helt överspolad. Därvid har stora delar av torvtäcket eroderat bort och stora delar av boplatsen sålunda frilagts. I skärvstensvallarnas och skärvstenshögarnas ytskikt anträffades…… bl.a. ett par pilspetsar /järn/, fragment av bronsbleck, knivar, djurtänder m.m. ” Dessa föremål har daterats till järnålder. /från 500 f.Kr.     

Om författaren