Röragsgärdet vid Röragssjön

Detta är ett utdrag ur boken ”Glöte genom 600 år” som vittnar om att Röragsgärde får antas ha varit bebott långt tillbaka i tiden. Man kan också utläsa att man hade lyckats bygga upp en viss rikedom och fått en betydande ställning.

År 1420: ” Anders Havardsson säljer sitt fädernearv till brodern Nils i en gård som heter Glöte liggandes i Herdal. Så mycket som jag ärvde efter min fader, med hult och med haga vatten och vederstäder närbys och fjärran och allt det där till ligger eller legat haver från forno till nye”.

Ordet vederstad fordrar kanske en förklaring. Det fornnorska vejda, var att genom jakt eller på annat sätt idka fångst. Veidestad eller vedestad var alltså en plats där förutsättningat fanns att erhålla byte. Det kunde vara anlagda anordningar som fångstgropar och älgled eller kända lekplatser t.ex. en ”fuggelvinslok”.

Nils Havardssons namn återkommer flera gånger i 1400-talets köpehandlingar. Den 21 juni 1439 köpte han någonting benämnt ”Rörräk” av Ottar Germundsson och Torleif Halstensson. Detta ”Rörräk” ligger i Lillhärdal och även om det inte framgår var Nils var bosatt, är det lätt att tankarna går till Röragssjön och -gärdet i detta sammanhang. Kontrahenterna befann sig i Våle socken i Solör i Norge när köpet gjordes upp. Solör ligger i höjd med Värmland. Livliga förbindelser mellan södra Härjedalen och dessa trakter av Norge ägde rum i äldre tid, T.ex. med köpcentret Hamar, innan svenskarna 1567 satte punkt för köpstadens ledarställning genom att i grund förstöra den.

Efter ytterligare några år köpte ”beskedlige byggandes mannen Nils i Glöte Gudlev Thorlakssons fädernearv i Glöte. Med allt som därtill ligger och legat haver i vått och torrt utan och innan gårds i åker och renar, engo undan skildo”. Nu gjordes köpet upp i Sveg den 25 februari 1452, i kyrkoherden Torstens närvaro. Nils saknade den gången efternamn men Nils Havardssons köplust hölls vid liv. Sommaren 1465, efter Pedersmässo, sålde Havard Havardsson i Glöte sitt fädernearv till brodern Nils. Han hade barnen Gertrud och Rolf, vilket framgår av den köpehandling som upprättades i Glöte under Gunmunds bröllop. Många hedervärda bönder från både Lillhärdal och Sveg var närvarande, dessutom Torsten kyrkopräst och länsmannen i Lillhärdal, Clement Östensson. Jon Halvarsson i Långå, en betrodd vittnesgill man fanns också på plats. Det kan antas att det var fest och glam i Glöte under detta bröllop. Gunmund var nog en betydande bondeson eftersom hans giftermål kunde dra till sig så stor uppmärksamhet.

Än var det dock inte slut på Nils Havardssons habegär. Den 14 september 1473 köpte han torpet ”Röoga” av Thord Ivarsson för sex svenska mark. Köpet gjordes nu upp i Hede. Thord var tydligen från Ås i Lillhärdal. Hans son Enfast tog emot den resterande delen av köpesumman sedan fadern avlidit, och Enfast var bosatt i Ås (Åsen). Den långa tid som förflöt mellan Nils Havardssons första och sista köp ger fog för antagandet att den Nils som uppträdde under senare år, var sonson till den förste.

Om författaren