Dopet

Med anledning av att min äldste son kommer att döpas idag vill jag skriva några rader om dopet.

Martin Luther skriver i sin lilla kateges:

 ”Dopet verkar syndernas förlåtelse, frälser ifrån döden och djävulen och giver evig salighet åt alla dem som sätta tro till Guds ord och löften…”

”Hur kan vatten åstadkomma en så kraftig verkan?

Vatten verkar det förvisso icke, utan Guds ord som är med  och när vattnet, och tron, som förtröstar på det med vattnet förenade ordet; ty utan Guds ord är det blott vatten och intet dop, men med Guds ord är det ett dop, det är: ett nåderikt livets vatten och ett bad till ny födelse i den helige Ande…”

I katolska kyrkans katekes läser vi: ”Dopet är den vackraste och mest storslagna av Guds gåvor…. Vi kallar det gåva, nåd, smörjelse, upplysning, odödlighetens klädnad, pånyttfödelsens bad, insegel, och allt det dyrbaraste som finns. Gåva, därför att det ges åt dem som inte själva har något att komma med; nåd, därför att det ges till och med åt skuldbelastade människor; dop, därför att synden begravs i vatten; smörjelse, därför att det är heligt och kungligt (de som blir smorda är heliga och kungliga); upplysning, därför att det är strålande ljus; klädnad, därför att den skyler över vår skam; bad, därför att det tvättar av; insegel, därför att det bevarar oss och tecknar oss med tecknet på Guds herravälde”.

 Anledningen till att vi döper är ju Jesu befallning i Matt 28:18-20: ”Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla *allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut”.

Och Mark 16:15-16: ”Och han sade till dem: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd”.

För att bli en Jesu lärjunge krävs alltså att man tror och blir döpt samt lär sig att hålla hans befallningar.

En vanlig bild på kyrkan/församlingen i Nya testamentet är att den är Kristi kropp. Eftersom Jesus själv lämnat jorden och sitter på Faderns högra sida i himlen är kyrkan i dag hans kropp här på jorden. Han lovade att inte lämna oss ensamma och gav oss därför den Helige Ande. Att kyrkan är hans kropp är mer än en bild. Det är en verklighet där vi är intimt förenade med honom som är huvudet, nämligen Jesus Kristus.

Dopet är det ”nådemedel” eller ”sakrament” som för oss in i kroppen, som gör oss till lemmar i hans kropp: ”I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss”. 1 Kor 12:13

Paulus säger i Galaterbrevet att: ”Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus”. Gal 3:27

Guds ord talar om att Gud verkligen handlar i dopet. Det är mer än en symbolisk handling. Naturligtvis måste tron också finnas där men det är genom dop och tro tillsammans vi blir frälsta. Dopet är den handling som gör oss delaktiga i Jesu död och uppståndelse.

Kol 2:11-13 säger: ”I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus”.

Rom 6:3-4 ”Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet”.

Dopet är också ett reningsbad där vi tvättas ren från våra synder:

Apg 2:38 ”Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva”.

Apg 22:16 ”Och nu, varför tvekar du? Stå upp och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn”.

1 Petr 3:21 ”Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse”,

Jag citerar ur en urgammal skrift, Didache, skriven omkring år 90 e.Kr. Detta är första gången man kan läsa om ”begjutning”, alltså att döpa genom att hälla vatten på huvudet. Helst skulle man döpa i rinnande vatten men det måste inte vara det enda sättet: ”Vid dopet skall ni döpa på följande sätt: Efter att ha sagt allt detta, döp i Faderns och Sonens och den helige Andes namn i rinnande vatten. Om du inte har rinnande vatten, döp då i annat vatten. Om du inte kan döpa i kallt, så döp i varmt. Om du inte har någotdera, gjut då vatten tre gånger över huvudet i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Före dopet skall den som döper och den som blir döpt och om möjligt några andra fasta tillsammans. Befall den som skall döpas att fasta en eller två dagar”.

Martin Luther: ”Därefter säga vi vidare, att för oss den största vikten icke ligger därpå, huruvida den som blir döpt tror eller icke tror; ty trons frånvaro gör icke dopet orätt, utan allt beror av Guds ord och befallning. Detta är nu visserligen något svårt att fatta, men grundar sig helt och hållet på det som jag har sagt, att dopet ingenting annat är än vatten och Guds ord jämte och med varandra. D.v.s. så snart ordet är förbundet med vattnet, så är dopet ett rätt dop, även om tron icke kommer därtill. Ty min tro verkar icke dopet, utan den mottager dopet. Så blir icke dopet ett orätt dop, även om det icke skulle mottagas och brukas på rätt sätt, då det ju, såsom sagt, icke är bundet vid vår tro, utan vid ordet.”

Om Stefan Åslund